Archiv autora: admin

Zápis do MŠ – školní rok 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení do MŠ

Mateřská škola Holubice, okres Praha-západ,Lesní 58, 252 65 Holubice

pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice, Mgr. Eva Bělíková, v souladu ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje přijímací řízení do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ pro školní rok 2020/2021.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let (§34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů),
 • dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto ustanovení vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem mateřské školy,
 • mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů),
 • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky,
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se místo v mateřské škole uvolní. V případě uvolnění místa během školního roku budou osloveni uchazeči v pořadí dle věku dítěte s předností předškoláků,
 • do přijímacího řízení mohou být zařazeny v den přijímacího řízení pouze řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte, včetně vyjádření ošetřujícího lékaře dítěte, zpracování údajů souvisejících s přijímacím řízením se řídí zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Informace o přijímacím řízení a termínech správního řízení

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ se uskuteční ve dnech 4. 5 a 5. 5. 2020 od 15 do 18 hodin v Mateřské škole Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice.

Při přijímacím řízení předloží zákonný zástupce dítěte:
vlastní občanský průkaz,
rodný list dítěte,
čestné prohlášení o evidenci trvalého pobytu dítěte v obci Holubice a souhlas k ověření evidence trvalého pobytu dítěte (vyplní se během přijímacího řízení),
– vyplněnou Žádost o přijetí dítěte, včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu a očkování dítěte dle platných právních norem ve znění pozdějších předpisů. Žádost je dispozici v mateřské škole a na www.msholubice.cz (ke stažení).

Občané Evropské unie doloží při přijímacím řízení doklad o trvalém pobytu v obci Holubice a občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 písm. d) 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů).

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

Pro vyjádření účastníků řízení k podkladům o rozhodnutí jsou tyto termíny: 11. 5. a 12. 5. 2020 od 15:00 do 17:00 hodin.

Účastníci a jejich zákonní zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdější předpisů).

Termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí: 15. 5. 2020 od 15:00 do 17:00 hodin.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy se budou zákonným zástupcům vydávat v Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ ve dnech: 18. 5. a 19. 5. 2020 od 15:00 do 17:00 hodin.

Uchazečům o přijetí do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ bude při přijímacím řízení přiděleno registrační číslo. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn formou seznamu registračních čísel na vývěskách v Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ a na webových stránkách mateřské školy po dobu min. 15 dnů. Je důležité si registrační číslo zapamatovat. Zákonný zástupce si Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy převezme do vlastních rukou proti podpisu.

Proti Rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ ke Krajskému úřadu středočeského kraje – odbor školství, mládeže a sportu.

Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka MŠ Holubice, okres Praha – západ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ
pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Tursko, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 84 dětí.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

II.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně přijato dítě – předškolák rok před nástupem povinné školní docházky.

III.

Dle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování.

IV.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení dle § 34 odst. 6 zákona 564/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších přepisů.

V.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se bude ředitelka mateřské školy řídit kritérii uvedenými v následující tabulce:

1.      KRITÉRIUM PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ
– Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.  – Doložení skutečnosti, že dítěti je Pedagogicko-psychologickou poradnou doporučen odklad z docházky do ZŠ. – Věk dítěte – rozhodující je datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).
2.      KRITÉRIUM PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ
– Trvalý pobyt dítěte v obci Holubice, okres Praha – západ

Upozornění: V den přijímacího řízení, tj. v pondělí 4. 5. 2020 a úterý 5.5.2020 mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8:00 – 14:00 hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude v den přijímacího řízení tvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ.

Poznámka: Občané Evropské unie doloží při přijímacím řízení doklad o trvalém pobytu v obci Holubice a občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 písm. d) školského zákona ve znění pozdějších předpisů).

V souladu s § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů má zákonný zástupce dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se místo v mateřské škole uvolní. V případě uvolnění místa během školního roku budou osloveni uchazeči v pořadí dle věku dítěte s předností předškoláků.

Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ

Rodičovský příspěvek na II. pololetí

Rodičovský příspěvek ve výši 1000,- Kč na II. pololetí školního roku 2019/2020 lze zasílat na č.ú: 218 014 309/0600, a to do 28. 2. 2020. Při platbě na účet uveďte, prosím, do poznámky za variabilní symbol značku RP (možno vypsat rodičovský příspěvek).
Z rodičovského příspěvku jsou hrazeny výlety, divadelní představení, kulturní, sportovní a společenské akce dětí  – slavnosti školky (podzimní, vánoční, letní, šerpování). V případě zůstatku se finance využijí na: oslavu Týdne dětí (MDD), diplomy, dárky pro děti do soutěží.
Vyúčtování akcí bude zveřejněno na konci školního roku. Rodičovský příspěvek byl odsouhlasen 5. 9. 2019 na třídních schůzkách, má charakter daru, lze kdykoliv nahlédnout na čerpání těchto prostředků. Každému zákonnému zástupci bude předána darovací smlouva oproti podpisu (lze uplatnit při přiznávání daní). 

Předem vám děkujeme.

 

Přehled akcí ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

06. 01. Tři králové (spolupráce se ZŠ Tursko)
13. 02. Návštěva Policejního muzea Praha – představení Veselý semafor (odjezd od MŠ v 8.30 hodin, příjezd: v cca 13 hodin, oběd bude později)
15. 02. Den otevřených dveří (od 9 do 12 hodin)
20. 02. Masopustní rej
11. 03. Divadýlko v MŠ – Matýsek (představení ve třídě Včeliček, začíná v 9.15)
07. 04. Velikonoční lovení zajíčků na zahradě MŠ (dopoledne)
09. 04. Mobilní planetárium (3 skupiny ve třídě Včeliček od 9.00 po 45 minutách)
04.- 05. 05. Zápis do MŠ
15. 05. Spaní ve školce + výlet na zámek Nelahozeves (Prohlídka pro 3 skupiny začíná v 19.30, odjezd  od MŠ v 18 hodin. Děti by měly mít dobový kostým.)
27. 05. Závěrečné školní fotografování
Týden dětí od 1. 6. do 5. 6. 2020
  Vědecké laborky (Ve třídě Včeliček – 2 skupiny)
  Bubnování (podle počasí na zahradě nebo ve třídě Včeliček – 3 skupiny od 9 hodin po 30 minutách)
  Soutěže, karneval
  Dravci v MŠ – přednáška s ukázkou ptáků (od 9 hodin)
  Celodenní výlet do Lysé nad Labem Botanicus (Prohlídka začíná v 10.00, odjezd od MŠ v 8.30 hodin, návrat v 15 -15.30 hodin)
17.  6. Letní slavnost (Večerníčková)  + šerpování předškoláků
  Změna programu vyhrazena.

Den otevřených dveří

V sobotu 15. února 2020 se od 9 hodin koná v naší mateřské škole Den otevřených dveří. Všichni, kdo mají zájem o informace o MŠ Holubice a chtějí se k nám přihlásit, jsou srdečně zváni.
Předběžné termíny zápisu do MŠ: 4., 5., 5. 2020 od 15 do 18 hodin.

Potvrzení o zaplaceném školném v roce 2019 pro daňové účely

Přejete-li si vydat Potvrzení o zaplaceném školném pro daňové účely, prosíme, zapište se do seznamu (umístěných v šatnách jednotlivých tříd), a to nejpozději do 31. 1. 2020. Poté pro vás připravíme potvrzení, které bude začátkem února 2020 k dispozici k vyzvednutí u třídních učitelek v jednotlivých třídách.

Fotogalerie

Fotografie z akcí, kterých se zúčastnily Vaše děti, je již k dispozici. Pokud nemáte přístupové heslo, vyžádejte si jej, prosím, u p. učitelek v jednotlivých třídách. Děkujeme.
Těšíme se, že se brzy opět setkáme.

Zápis z úvodní třídní schůzky – září 2019

Zápis z třídní schůzky, která se konala dne 5. 9. 2019 od 17. 30 hodin ve třídě Broučků.

Přítomni:
Mgr. Eva Bělíková, ředitelka
Mária Šusterová, učitelka, třída Broučci
Klára Chalupská, učitelka, třída Broučci
Kristýna Holečková, učitelka, třída Motýlci
Anna Zralá, učitelka, třída Motýlci
Lenka Pažitná, učitelka, třída Včeličky
Eva Biskupová, učitelka, třída Včeličky

Zástupci rodičů:
Celkem 38 zákonných zástupců

Přivítání a úvodní informace

Z vývojového hlediska si dítě v předškolním věku při vstupu do mateřské školy vytváří prvotní obraz o kolektivu, tedy jakýsi svůj první „světový názor“ a je povinností každé mateřské školy, jako prvního institucionalizovaného prostředí, zajistit optimální proces socializace dítěte, dále víru ve schopnosti dítěte, důvěru v poznávání a jednání s ohledem na jeho osobnost, individualitu.
Nejedná se o pouhé „hlídání dětí“ v době zaneprázdnění jejich rodičů, ba právě naopak, jedná se o profesionální výchovně vzdělávací proces, zajištění „školní zralosti“, tj. přípravu na další postup dítěte do základní školy.
Vstup do mateřské školy je z vývojového hlediska obdobím života, kdy člověk stojí na prahu prvního kontaktu se společností – jde vskutku o náročnou životní situaci nejen pro dítě, ale též pro rodiče, potažmo celou rodinu.

GDPR

Na webových stránkách v sekci Dokumenty jsou uveřejněny podrobné informace týkající se GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jaroslav Stuchlý
Tel.: +420 774 233 045
E-mail: jaroslav.stuchly@be-mi.cz

Webové stránky
Informace a aktualizace dění v MŠ budou na webových stránkách uveřejňovány pravidelně. Hesla přístupů k fotogaleriím: v jednotlivých třídách.
Informace budou také vyvěšovány na tzv. sklo v šatnách tříd a na nástěnkách. Zeptat se lze též p. učitelek.

Konzultační hodiny
probíhají dle telefonické nebo osobní domluvy.

Potřebné doklady při vstupu dítěte do MŠ
Karta pojišťovny – kopie, Evidenční list (EL) dítěte, uveďte zde i konkrétní potřeby dítěte (např. mít u sebe plyšáčka k odpočinku), dále např. občasné pomočování, ekzémy, vady řeči, zraku apod., včetně schopností dítěte komunikovat cizojazyčně.

Souhlas s vyzvedáváním, zvažte, zda uvést do formuláře nezletilého sourozence, a to vzhledem k jeho rozumovým a volním schopnostem, aby dítě MŠ bylo v pořádku dovedeno domů. Informované souhlasy GDPR
Vše nutno odevzdat do 30. 9. 2019.

Co s sebou do školky
Podepsaný baťůžek: přiměřeně velký (Zůstává celoročně ve školce.)
Bačkory: se světlou podrážkou a s pevnou patou, které si dítě umí samo obout či zapnout. Vhodné jsou i ortopedické sandálky. (Nevhodné jsou boty typu „crocs“, pantofle, tenisky a domácí zvířecí bačkůrky.)

Oblečení:
– Do třídy: tričko, legíny, tepláky, sukně (ne dlouhé). Vše pohodlné, praktické a pro dítě zvládnutelné.
 Na zahradu: venkovní tepláky (určitě se ušpiní), triko, mikinu, bundu, čepici, šálu, rukavice apod. (dle počasí), sportovní boty, sandály, nepromokavé boty (holínky), pláštěnku pro případ deště (ne deštník). I když prší, občas chodíme na zahradu školy nebo na krátké procházky.
– Na odpočinek po obědě: Pyžamo – v pátek jej děti odnášejí domů, a v pondělí nosí čisté.
– Náhradní oblečení: Spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky (Zůstává celoročně v kapsáři nebo skříňce v šatně MŠ. Vložte je do předem připravené tašky opatřené značkou (každé dítě ji obdrží při nástupu do MŠ a nechávají se stabilně ve skříňkách.) Dle potřeby obměňujte jejich obsah, zpravidla 1x týdně).

Veškeré oblečení do školky, prosíme, podepisujte.

– Pro zdraví:
Nový zubní kartáček (během roku se bude dle potřeby několikrát měnit). Dále hřeben či kartáč na vlasy s dírkou na pověšení.
– Další potřeby:
2 balíky (po 10 ks) papírových kapesníků, mohou být i tzv. „tahací“. Dále 2 balíky papírových ubrousků, 1 balíček vlhčených ubrousků, 8 ks rolí toaletního papíru, 2 zubní pasty, 2 tekutá mýdla s pumpičkou.

Provoz MŠ: 6.30 –17.00 hodin
Děti do MŠ přicházejí od 6.30 do 8 hodin.
Informace při příchodu dítěte do MŠ

Paní učitelka se při příchodu dítěte do třídy zpravidla zeptá, zda–li je dítě v pořádku, prosíme, upozorněte na případné individuální potřeby dítěte.
Dítě nastupující do MŠ např. po úrazu, kdy bylo nutné ošetření lékaře, je nutno doložit potvrzení od lékaře, že dítě je již opět schopno pobývat v kolektivu.
Ranní svačina: 8.30
Dopolední programová část dne: 8:00 – 11.30
Pobyt venku: 2 hodiny dopoledne
Délka pobytu se řídí roční dobou. V zimních měsících je nutné sledovat hlášení o stavu ovzduší – tel. č. 14 110. Učitelky určují a odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj tělesných i rozumových schopností dětí. Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí.
Oběd: 11.30
Stravování
Dietní opatření je nutno písemně nahlásit vedoucí ŠJ, aby jej bylo možno dodržet. Všechny děti užívají k jídlu příbor od začátku školního roku, jíst příborem jej p. učitelky učí. Dbáme tak na pěstování a upevňování všech kulturních a hygienických návyků souvisejících s jídlem.
Rodiče si mohou děti vyzvedávat po obědě v době od 12 do 12.30 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
Odpočinek: 13 – 14.20
Délku spánku nebo odpočinku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí.
Odpolední svačina: 14.30
Po svačině probíhá individuální program podle přání dětí. Učitelka, která z budovy odchází poslední, zkontroluje prostory MŠ podle pravidel PO a uzamkne třídy i budovu.

Rodiče si mohou děti vyzvedávat odpoledne nejdříve ve 14.45 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.

V 17 hodin děti opouštějí MŠ. Poté se školka zamyká.

Adaptace dítěte
Individuální potřeby dítěte – sdělte je, prosím, co možná nejrychleji, aby mohlo být dítě správně adaptováno na novou situaci, tj. na docházku do MŠ.
Adaptační proces – v prvním týdnu od zahájení školního roku projevila řada nově příchozích dětí přání odpočívat ve školce. Doporučujeme, podle možností, dítě postupně navykat na odpolední odpočinek v MŠ. Během měsíce září jsou zpravidla od 6.30 do 17 hodin, tedy po celou dobu provozu MŠ, přítomny v jednotlivých třídách obě paní učitelky, a to z důvodu upevňování vztahů a rychlé orientaci dítěte v režimu dne. Od října bude pedagogický personál docházet dle služeb (ranní, odpolední). Pracovní dobu učitelek určuje ředitelka MŠ.
V rámci adaptace s ohleduplností k ostatním dětem, prosím, nepostávejte u zahrady, pokud si tam děti hrají, nevolejte na své děti. Po příchodu pro své dítě se nezdržujte v šatně příliš dlouho. V rámci adaptace totiž děti dlouhé loučení rozesmutňuje. Dále prosíme, dohlédněte, aby děti v šatnách nesvačily, a prosíme, dodržujte hygienu, tj. přicházejte si pro své děti čistí.
V současné době adaptace dětí na vstup do MŠ probíhá. Ve všech třídách je překvapující připravenost nově příchozích dětí na organizaci MŠ (psychicky, sociálně i co se týká hygieny).

Zdravotní stav dítěte při příchodu do MŠ
Vzhledem k podzimnímu počasí a prvotnímu vstupu dítěte do kolektivu, tj ke zvýšené možnosti onemocnění prosíme rodiče o ohled k ostatním, a aby nepřiváděli do školky děti s kašlem, teplotou, bolestmi oušek apod. Snadno pak vzniká epidemie.
Děkujeme i za ostatní rodiče a za pochopení.

V těchto dnech máme nahlášeno od rodičů 1x podezření na onemocnění spalniček a 1x onemocnění Ruce-nohy-ústa. Vzhledem k tomu, že tyto děti prozatím nenavštěvují MŠ a jsou omluveny, není nutné žádné znepokojení.

Omluvy dětí

 1. třída – Broučci: +420 605 552 981, 2. třída – Motýlci: +420 606 530 180, 3. třída – Včelky: +420 606 530 216

V pondělí ráno nejpozději do 8.00 hodin, ostatní dny v týdnu do 7.00 hodin.
V případě absence dítěte delší než 14 pracovních dní je nutné doložit písemnou omluvenku.
Při plánované nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné informovat nejméně 1 den předem ředitelku školy, a to písemně s podpisem zákonného zástupce.

Odhlašování stravy
Obědy se odhlašují předem ústně nebo formou SMS z důvodu normování počtu strávníků a potravin na daný den. V pondělí ráno nejpozději do 8,00, ostatní dny v týdnu do 7,00 hod.

SMS na telefonní čísla:

 • 605 552 981 (1. tř. Broučci)
 • 606 530 180 (2. tř. Motýlci)
 • 606 530 216 (3. tř. Včelky)

Případné dotazy a informace na tel. č.: 732 386 713 (u vedoucí školní jídelny).
Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou rodiče povinni omlouvat ze stravování, pokud není dítě přítomno v MŠ, nemůže odebrat stravu za zvýhodněnou cenu (tj. bez účtování mzdových a režijních nákladů). Výjimku tvoří pouze první den náhlého onemocnění.
V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče první den nemoci v době od 11,30 – 12,00 hodin vyzvednout neodhlášenou stravu do jídlonosiče (vždy na třídě, kam dítě dochází). Toto je možné pouze první den nemoci dítěte v případě, že rodič nestihne včas odhlásit stravné. Povinností rodičů je přinést čisté nádoby vhodné k přepravě pokrmů. MŠ nenese odpovědnost za čistotu rodiči donesených nádob a za nezávadnost stravy vydané do těchto jídlonosičů po uplynutí určené doby výdeje, tj. po 12,00 hod. Na další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit.

Kdo jsou předškoláci a co potřebují do MŠ
Za předškoláky jsou považovány děti, které dovršily do 31. srpna 2019 věku 5 let (nejvýše pak 6 let) –  mají předškolní vzdělávání povinné a bezúplatné.

Děti s odkladem opět školné hradí.

Potřebují:
pracovní sešit – vzhledem k tomu, že v letošním školním roce jsou všechny třídy věkově smíšené, byl pořízen dětem jednotný pracovní pro všechny děti (nikoli pouze pro předškoláky), zůstane jim po celý školní rok. V letošním roce má barvu zelenou.
penál – vybavený trojhrannými světlými i tmavými pastelkami, obyčejnou tužkou, ořezávátkem. Prosíme rodiče pořídit penál i ne-předškoláčkům.

Plavání

KDY: každý čtvrtek od 10.40 do 11.25 hodin
KDE: Plavecký klub Kralupy nad Vltavou – VLTAVÁNEK
Autobus od školky odjíždí v 9.45 hodin.
Návrat z plavání v cca 12.30 hodin.
(Plaváčky lze v den kurzu plavání vyzvedávat po obědě po 13 hodině.)

Cena výuky plavání: 1102,- Kč
Cena za dopravu: 2644,- Kč
Celkem za 1 dítě: 3746,- Kč

V pondělí 9. 9. 2019 od 12.00 hodin budou seznamy přijatých dětí k dispozici v jednotlivých třídách.

Následně se platba vybírá v hotovosti v ředitelně MŠ v úterý 10. 9. 2019

 • Ráno od 7.45 do 8 hodin
 • V poledne od 11.45 do 12.45 hodin
 • Odpoledne od 15 do 16.45 hodin

Pozn: Prosíme, mít částku přesně.

Na plavání připravte dětem:

 • Baťůžek a v něm: plavky, ručník, koupací čepice, hřeben, cestovní lahev s pitím. (Po lekci mají děti žízeň.)
 • Vše, prosíme, dětem podepište.
 • Na čepici je nutno napsat nesmyvatelnou fixou velkými písmeny jméno dítěte, aby bylo rozeznatelné v bazénu. Koupací čepice označíme v MŠ.
 • Dětem nedávejte: boty do vody a drahé šperky (náušnice, řetízky).
 • Dívkám s dlouhými vlásky, prosíme, v ten den zapleťte cop.
 • Ideální oblečení: jsou podkolenky a zateplené kalhoty, teplá obuv a teplá čepice, rukavice, šála.

Výtvarná výchova – lektorka, paní Mariana Kojšová (tel.: 604 742 486) informovala o možnosti navštěvovat kroužek výtvarky – lekce se konají na obecním úřadě.

Zdravotní depistáže – se budou konat v I. pololetí dle časových možností jednotlivých aktérů. Zákonní zástupci budou včas informováni.

 1. logopedie
 2. zubní prevence
 3. vyšetření zraku

Vyšetření zraku se bude konat ve třídě Broučků dne 15. 10. od 8.30 h. Cena vyšetření: 150,- Kč. Bude se vybírat cca 1 týden před návštěvou specializovaných zdravotních sestřiček.

Prázdninové provozy ve školním roce 2019/2020
Vánoční prázdniny v MŠ začínají v pondělí 23. 12. 2019.
V novém roce 2020 otevíráme MŠ v pondělí 6. 1. 2020.
Oproti základním školám nemá MŠ podzimní ani jarní prázdniny – MŠ bude v těchto termínech otevřena.
O letních prázdninách bude MŠ otevřena prvních 14 dní v měsíci červenci 2020.

Platby v MŠ
Stravné:
Cena stravného: celkem 42,-Kč/den
Složení ceny stravného: cena stravného = cena potravin

 • Přesnídávka: 9,- Kč
 • Oběd: 24,- Kč
 • Svačina: 9,- Kč

Záloha na stravné ve školním roce 2018/2019: 700,- Kč

NOVÍ STRÁVNÍCI

Pouze u nových strávníků vybíráme zálohu na stravné ve výši 700,- Kč, která je splatná do 15. 9. 2019 na účtu MŠ 218014309/0600 a bude vyúčtována při ukončení docházky dítěte do MŠ. Stávající strávníci mají zálohu již složenou. Při platbě vždy uvádějte přidělený VS.

VŠICHNI STRÁVNÍCI
Stravné je vždy vyúčtováno zpětně dle skutečného počtu stravovacích dnů za minulý měsíc uvedených v docházce. Vyúčtování stravného bude vyvěšováno vždy začátkem měsíce na nástěnce ŠJ v šatnách jednotlivých tříd. Stravné ve výši stanovené na Vašem vyúčtování je splatné do 15. dne v měsíci, tak aby bylo nejpozději 15. připsáno na účet MŠ. Dodržujte prosím vyúčtovanou částku za stravné i splatnost, abychom předešli případným nedorozuměním nebo upomínkám. Při platbě vždy uvádějte Vám přidělěn VS.

Č. ú.: 218014309/0600 (MONETA Money Bank, pobočka Kralupy n./Vlt. – v případě vkladu na účet přímo v bance nahlaste, prosím, v pokladně banky, že se jedná o platbu na účet MŠ – z důvodu osvobození od poplatku za vklad.)
Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou rodiče povinni omlouvat ze stravování. Pokud dítě nenavštěvuje MŠ, nemá nárok na stravu za zvýhodněnou cenu (bez mzdových a režijních nákladů). Stravování se řídí výživovými normami, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Školné:
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2019/2020 na 700,- Kč/měsíc.
Povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce nezletilého dítěte, které ve školním roce 2019/2020 nedovrší věk 6 let a rovněž dítěte, které má v roce 2019/2020 odklad školní docházky.
Předškoláci (děti, které dovrší 6 let věku v období od 1.9.2019 do 31.8.2020), jsou od platby školného osvobozeni.
Školné ve výši 700,- Kč se hradí bezhotovostně vždy na aktuální měsíc tak, aby bylo připsáno na účtu MŠ nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září 2019 je splatné do 15. 9. 2019). Bankovní spojení: 218014309/0600 Platbu doporučujeme provádět trvalým příkazem na účet MŠ.
Z důvodu identifikace platby, prosím, vždy uvádějte přiřazený variabilní symbol (event. do poznámky uveďte „školné“). Prosíme Vás o dodržování splatnosti připsáním na účet do 15. dne v měsíci. Dle zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Rodičovský příspěvek
Na pololetí školního roku 2019/2020 je ve výši 1000,- Kč, lze zasílat na číslo účtu: 218 014 309/0600 nebo vložit do pokladny. Z rodičovského příspěvku jsou hrazeny výlety, divadelní představení, kulturní, sportovní a společenské akce dětí  – slavnosti školky (podzimní, vánoční, letní, šerpování). V případě zůstatku se finance využijí na: oslavu Týdne dětí (MDD), diplomy, dárky pro děti do soutěží. Vyúčtování akcí bude zveřejněno na konci školního roku. Rodičovský příspěvek má charakter daru, lze kdykoliv nahlédnout na čerpání těchto prostředků. Každému zákonnému zástupci bude předána darovací smlouva oproti podpisu (lze uplatnit při přiznávání daní).

Dary MŠ
Budou-li mít rodiče možnost poskytnout dětem nějaké pomůcky (např. papír na malování, pastelky, hračky), rádi je uvítáme. Je vhodné se předem domluvit s p. učitelkami. Předem všem děkujeme. O případných finančních darech rozhoduje ředitelka MŠ.

Závěr
Srdečně zveme všechny děti naší mateřské školky, jejich rodiče a sourozence na tradiční Podzimní slavnost, která se bude konat dne 10. 10. 2019 od 17.30 hodin na naší zahradě, ponese téma KLOBOUKOVÁ. Vstup možný pouze v kloboučku 
Pro děti připravujeme hezký program.
Pro rodiče tradičně vyhlašujeme opět soutěž, tentokrát „O nejkrásnější, nejoriginálnější a nejveselejší klobouk či klobouček. Výherce bude oceněn.
Uvítáme drobnou ochutnávku pohoštění.
Jsme moc rádi, že se nám podařilo vybudovat sportovní hřiště – prosíme zejména maminky, aby po soft-pryžovém povrchu nechodily v tenkých podpadcích (tzv. jehly). Děkujeme.

Těšíme se na vás nejen na slavnostech, ale též v celém školním roce 2019/2020.

(Bez)starostné dětství

Najdete-li chvíli, shlédněte pořad Fokus Václava Moravce, vysílaný 10. 5. 2016, tentokrát na téma:
(Bez) starostné dětství.
Jak se mění dětství a jak se mění děti? Dospívají děti předčasně – nebo zůstávají málo samostatné? Rozumíme dětem? A rozumějí ony nám?

Informace k poskytování darů

Prosíme rodiče, kteří posílají na účet 218014309/0600 finanční dary naší školce, aby jej při platbě vždy označili variabilním symbolem a uvedli do poznámky příjemci účel daru (např. RP) a také si vyzvedli Darovací smlouvu u ředitelky MŠ. Smlouvu je potřeba podepsat oběma smluvními stranami (lze uplatnit při přiznávání daní).

Děkujeme za váš zájem, poskytnutí daru, a že vám není lhostejný život a prostředí našich nejmenších.

Vyhodnocení dotazníku – školní rok 2014/2015

Vážení rodiče, přátelé Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ,

především bychom rádi poděkovali všem, kteří se aktivně zúčastnili dotazníkového šetření. Průzkum názorů a připomínek k výchově a procesu vzdělávání v naší mateřské škole byl zahájen v den setkání s rodiči 19. 11. 2014 a ukončen byl 30. 11. 2014. Sběr dat byl prováděn v jednotlivých třídách anonymně vhozením vyplněných dotazníků do předem připravených uzavřených boxů. Důvodem a hlavním cílem průzkumu bylo zjistit prostřednictvím dotazníku spokojenost zákonných zástupců s chodem MŠ a také, co by dětem ještě více prospělo při jejich docházce do naší mateřské školy. Cílovou skupinu jste tedy tvořili Vy, především rodiče, prarodiče, zákonní zástupci našich dětí.

Výsledky a vyhodnocení 2014/2015