Upravené informace k zápisu do MŠ 2020/2021

Vážení rodiče, na základě doporučení MŠMT upravujeme termín a způsob zápisu do MŠ Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice.
Původní termín 4. a 5. května 2020 se mění
na období od 2. do 16. května 2020.
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády České republiky k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 není možné a ani bezpečné přímé osobní předávání dokumentace, z tohoto důvodu uvádíme jiné možnosti podání žádosti.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice učinit v období od 2. do 16. 5. 2020 těmito způsoby: 

1. z vlastní datové do datové schránky MŠ 7yukrgx,

2. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: msholubicezapis20@seznam.cz

3. poštou – doporučeně

4. výjimečně osobně – vhoďte do poštovní schránky Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice

Doporučený postup:

 1. vytiskněte si žádost:  http://www.msholubice.cz/wordpress/wp-content/uploads/Zadost_o_prijeti.pdf  
 2. Vyplňte ji (včetně kontaktu – tel., a email) a podepište
 3. V případě zvolení zaslání žádosti e-mailem, nechte potvrdit elektronický podpis (EL)
  (lze do vyhledavače na internetu zadat heslo „Jak získat elektronický podpis zdarma“)
 4. Nechte žádost potvrdit dětským lékařem, popř. doplňte žádost čestným prohlášením:

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), bytem (adresa trvalého pobytu dítěte) se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Podpis zákonného zástupce
Datum

5. K žádosti připojte souhlas se zpracováním osobních údajů
(informace na: http://www.msholubice.cz/wp-content/uploads/Informace-ke-zpracovani-osobnich-udaju-1.pdf )

Vzor textu souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) za účelem „Vedení řízení ohledně přijímání do předškolního vzdělávání“.
Jméno zákonného zástupce, nar., bytem
Podpis zákonného zástupce
Datum

6. K žádosti připojte čestné prohlášení o evidenci trvalého pobytu dítěte v obci Holubice

Vzor textu čestného prohlášení o evidenci trvalého pobytu
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), má trvalý pobyt v obci Holubice.
Jméno zákonného zástupce, nar., bytem
Podpis zákonného zástupce

Přehled požadovaných dokumentů:

 • vyplněná a podepsaná ŽÁDOST
 • prostá kopie očkovacího průkazu dítěte
 • čestné prohlášení k očkování (pouze v případě, že není žádost potvrzená dětským lékařem)
 • prostá kopie rodného listu dítěte
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • čestné prohlášení o evidenci trvalého pobytu dítěte v obci Holubice
 • Občané Evropské unie doloží při přijímacím řízení kopii dokladu o trvalém pobytu v obci Holubice a občané třetích zemí jsou povinni doložit kopii oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 písm. d) 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů).

Po shromáždění všech žádostí bude (nejdříve 18. 5. 2020) každému přiděleno registrační číslo a potvrzeno na váš, v žádosti uvedený, email, proto prosíme, nezapomeňte uvést správně a čitelně své kontakty.

Kritéria přijetí dítěte do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ pro školní rok 2020/2021

Kritérium přijetí dítěte do MŠ

 • Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku
 • Doložení skutečnosti, že dítěti je Pedagogicko-psychologickou poradnou doporučen odklad z docházky do ZŠ
 • Věk dítěte – rozhodující je datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší)

Kritérium přijetí dítěte do MŠ
Trvalý pobyt dítěte v obci Holubice, okres Praha – západ

Seznam přijatých/nepřijatých dětí do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice bude zveřejněn dne 21. května 2020 na webových stránkách www.msholubice.cz  formou registračních čísel a na vývěskách Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice, a to po dobu min. 15 dnů.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice, bude zasláno poštou na doručenku.

Mgr. Eva Bělíková, ředitelka MŠ