Platby

Podle právních předpisů o předškolním vzdělávání je stanoveno:

 1. děti, které chodí do posledního ročníku MŠ a dovršily od 1. září do 31. srpna nejvýše 6 let věku, mají předškolní vzdělávání bezúplatné,
 2. úplata ostatních dětí za předškolní vzdělávání je stanovena na 700,- měsíčně pro dané období, tj. pro školní rok 2018/2019,
 3. osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče,
 4. rodiče, kterých se týká osvobození, podají MŠ žádost o osvobození od úplaty a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku,
 5. o osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ,
 6.  úplata za předškolní vzdělávání nevzniká, pokud je celý měsíc MŠ uzavřena,
 7. úplatu za školní stravování dětí projednává zákonný zástupce s vedoucí ŠJ,
 8. výše stravného na 1 dítě a 1 den je stanoveno:
 • dvě svačiny a oběd: 40,- Kč,
 • platí se na účet MŠ  218 014 309 / 0600 do 15. dne daného kalendářního měsíce,
 • přeplatky se vracejí na účet rodičů po ukončení docházky do MŠ,
 • úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ je povinná. Je nedílnou součástí rozpočtu MŠ,
 • závažné porušení školního řádu může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.