Filozofie školy

Chceme:

 • aby děti chápaly zdraví a přírodu jako hodnotu důležitou pro kvalitu jejich života i celého prostředí, ve kterém žijí.
 • aby získaly věku přiměřené dovednosti, které jim umožní chránit své vlastní zdraví a pečovat o přírodní prostředí
 • aby děti byly schopny přijímat odlišnosti ve smyslu inkluze
 • aby si osvojily vědomosti, dovednosti a postoje, které  v budoucnu povedou k jejich zdravému životnímu stylu

K naplnění cílů školy budeme:

 • ve své práci klást důraz na uspokojování potřeb všech dětí s ohledem na jejich individualitu
 • rozvíjet osobnostní schopnosti a dovednosti, aby při odchodu do základní školy byly děti fyzicky, sociálně, citově i rozumově připravené na roli školáka
 • vytvářet podmínky pro rozvoj komunikace a spolupráce mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami i mezi všemi ostatními členy, které škola jako instituce představuje

Podmínky, které škola vytváří pro naplnění vzdělávacích cílů programu školy:

 • Učitelka podporující zdraví a kladný vztah k přírodě
 • Věkově smíšené třídy
 • Rytmický řád života a dne
 • Tělesná pohoda a volný pohyb
 • Zdravá výživa
 • Environmentální výchova
 • Spontánní hra
 • Podnětné věcné prostředí
 • Bezpečné sociální prostředí
 • Týmová práce
 • Partnerské vztahy se zákonnými zástupci
 • Spolupráce mateřské a základní školy
 • Začlenění mateřské školy do života obce

Integrující principy programu podpory zdraví:

Filozofie podpory zdraví vychází z vědeckých poznatků o tom, že zdraví každého jednotlivce (ať si to uvědomujeme či ne) je výslednicí vzájemného ovlivňování všech stránek jeho bytosti a jeho vztahů k okolnímu světu. Bez uvědomování nezbytného vnitřního i vnějšího souladu není možné uchovat zdraví individuální ani zdraví světa. Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci, zdraví je výslednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální – holistické pojetí zdraví.

Integrující principy programu vztahu k přírodě:

Environmentální výchovu lze v nejširším pojetí chápat jako souhrnné označení pro komplex přístupů reagujících na problémy vzniklé mezi lidskou společností a přírodou. Okruhy, jimiž se zabývá (energie a její šetření, hospodaření s odpady, ochrana přírody, počasí, znečišťování životního prostředí), jsou pro naši školu zdrojem výchovy, a to z následujících tří hledisek:

 1. výchova o životním prostředí, která zahrnuje základní znalosti o životním prostředí, porozumění životnímu prostředí a jeho komplexním vztahům
 2. výchova v životním prostředí, která užívá přírodu jako zdroj poznání, který umožňuje dětem získávat přímé zkušenosti z přírody a uvědomovat si její estetické hodnoty
 3. výchova pro životní prostředí, zdůrazňuje kladné hodnoty, postoje a pozitivní činnosti.

Cíle: Získání elementárních poznatků o způsobu života, užitku i nebezpečí pro člověka. Schopnost rozlišit živou a neživou přírodu, rozpoznat základní znaky, které ji rozlišují. Vytváří si vztah k přírodě jako celku. Využívá ji k tvořivým činnostem.