Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2018/2019 na 700 Kč/měsíc.

Povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce nezletilého dítěte, které ve školním roce 2018/19 nedovrší věk 6 let a rovněž dítěte a které má v roce 2018/19 odklad školní docházky.

Předškoláci (děti, které dovrší 6 let věku v období od 1.9.2018 do 31.8.2019), jsou od platby školného osvobozeni.

Školné ve výši 700,- Kč se hradí bezhotovostně vždy na aktuální měsíc tak, aby bylo připsáno na účtu MŠ nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září 2018 je splatné do 15. 9. 2018).

Bankovní spojení: 218014309/0600

Platbu doporučujeme provádět trvalým příkazem na účet MŠ.

Z důvodu identifikace platby, prosím, vždy uvádějte Vám přiřazený variabilní symbol (event. do poznámky uveďte „školné“). Prosíme Vás o dodržování splatnosti připsáním na účet do 15. dne v měsíci. Dle zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.